Криворізька спеціальна школа "Перлина"

 

Звіт директора та адміністрації за 2022-2023 навчальний рік.

4 вер. 2023
Звітування керівника комунального закладу освіти «Криворізька спеціальна школа «Перлина» Дніпропетровської обласної ради Ільчук Ольги Володимирівни перед колективом закладу та громадськістю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1

загальних зборів трудового колективу

комунального закладу освіти «Криворізька спеціальна школа «Перлина»

Дніпропетровської обласної ради

Ільчук Ольги Володимирівни

перед  колективом закладу та громадськістю

 

 

від 30.08.2023 р.

 

Присутні: 74

Представники колективу закладу – 48

Дистанційно – 26,  із них:

представники колективу закладу – 19

представники батьківської громадськості – 7.

 

Порядок денний:

  1. Затвердження «Положення про загальні збори колективу КЗО «КСШ «Перлина» ДОР і затвердження «Положення про порядок щорічного звітування директора КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» про свою діяльність».
  2. Розгляд питання про схвалення стану охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту за 2022/23 н. р.

Кіріченко О.М.

  1. Щорічний звіт керівника про роботу закладу за 2022-2023 навчальний рік.

Ільчук О.В.

  1.  Оцінювання діяльності керівника шляхом голосування членами колективу, батьківського комітету.

 

1.СЛУХАЛИ:

        Голова зборів, Громова В.В. зазначила, що згідно наказу Міністерства освіти і науки «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. №178, керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно – громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної мотивації.

       Запропонувала схвалити: «Положення про загальні збори колективу КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» і «Положення про порядок щорічного звітування директора КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» про свою діяльність».

 

УХВАЛИЛИ:

       Схвалити: «Положення про загальні збори колективу КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» і «Положення про порядок щорічного звітування директора КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» про свою діяльність».

 

2. СЛУХАЛИ:

         Інженер з охорони праці Кіріченко О.М. повідомила про стан охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту за 2022/23 н.р. У звітній період адміністрація спільно з профспілковим комітетом керувалися законодавчою та нормативною базами: Конституція України, закон України «Про освіту», Кодекс Законів про працю України, Кодекс цивільного захисту України, колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом, Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (26.12.2017 №1669) та інші.  Було видано накази: про призначення відповідальних осіб за організацію роботи з питань ОП, ЦЗ, БЖ; створено комісії з навчання та перевірки знань з ОП та БЖ.      Також в закладі було видано низку організаційних наказів з питань ОП, ПБ, БЖ.. Були розроблені заходи з ОП та БЖ; інструкції з БЖ згідно яких проводяться інструктажі із записом у журнал встановленого зразка. З цивільного захисту в наявності вся необхідна документація, видано накази про призначення відповідальних за ЦЗ, створено евакуаційну комісію, комісію З надзвичайних ситуацій. В закладі в наявності Книга обліку споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів, показчики руху до найпростішого укриття, плани евакуації, розрахунковий час заходу до укриття. Постійно ведеться перевірка стану евакуаційних виходів та шляхів тощо. В закладі розроблено та затверджено Мобілізаційний план; «Інструкція з техногенної безпеки, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях», «Інструкція щодо укриття в захисних спорудах», План дій за сигналами оповіщення цивільного захисту «Увага всім», «Повітряна тривога».       Запропонувала схвалити стан охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту за 2022/23 н. р.

        Голосували: „ЗА” –   74    , «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

 

УХВАЛИЛИ:

       Схвалити стан охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту за 2022/23 н. р.

 

3. СЛУХАЛИ: 

        Директор  КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. зазначила, що у 2022-2023 навчальному році у своїй діяльності керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН5.5.2.008-01). Статутом школи та чинним нормативно-правовими документами у галузі освіти в цілому та загальної середньої освіти зокрема, діючим Колективним договором та  іншими документами, розробленими і затвердженими в межах закладу освіти з метою забезпечення його стабільного та ефективного функціонування, забезпечувала управління школою, як соціально-педагогічною системою з усіх напрямків її життєдіяльності на сучасних засадах, за компетентнісним підходом. 

       Управління закладом освіти здійснювала згідно з «Програмою розвитку школи на 2020-2026 рр.», планом роботи школи на 2022/2023 н. р., планом внутрішкільного контролю так як важливою умовою успішної діяльності закладу є чітке, конкретне планування роботи.

         Разом із заступниками директора школи, головним бухгалтером та інженером із охорони праці були заплановані реальні і оптимальні заходи, які забезпечують рівномірний ритм роботи школи протягом навчального року.

        Адміністрацією закладу освіти та педагогічним колективом в 2022-2023 навчальному році здійснено ряд заходів щодо поліпшення умов праці та навчання, зміцнення матеріально-технічної бази (освітнього середовища) закладу, удосконалення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту.

        Директор  КЗО «КСШ «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. в звіті висвітлила основні напрямки своєї діяльності:

- персональний внесок керівника у підвищенні рівня організації навчально - виховного процесу у навчальному закладі;

- виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної  середньої освіти;

- організація дистанційного навчання, шляхом використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах під час воєнного стану;

- створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій; застосування в освітньому процесі нових ІКТ, здійснювання збору та обробку даних;

- створення єдиного інформаційно-освітнього простору, що дозволяє організувати ефективне дистанційне навчання в умовах воєнного часу;

-   організація різних форм позаурочної навчально – виховної роботи;

-   зміцнення, покращення  та модернізація матеріально – технічної бази навчального закладу

- залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;

-   забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;

-  соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я здобувачів освіти та педагогічних працівників закладу;

-  забезпечення організації харчування та медичного обслуговування здобувачів освіти і педагогічних працівників (харчування не проводилось у зв’язку з дистанційним навчанням внаслідок воєнного стану);

-  дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм;

-  надання соціальної підтримки та допомоги дітям – сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей;

-  надання морального та матеріального стимулювання здобувачів освіти і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;

- дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень;

-   стан дитячого травматизму;

-  залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями;

-  дисциплінарна практика та аналіз звернень з питань діяльності навчального закладу, реагування директора на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

 

4. СЛУХАЛИ:

       Голова зборів, Громова В.В. запропонувала всім присутнім взяти участь в таємному  голосуванні, в ході якого оцінити діяльність керівника закладу «задовільно» чи «незадовільно».

        Члени рахункової комісії: Яркіна І.Г., Фомічова І.І. І.В., Чернявська М.В. підрахували кількість голосів:

«задовільно» - 46

«утримуюсь» - 2

 

УХВАЛИЛИ:

       Визначити роботу директора КЗО «Криворізька спеціальна школа «Перлина» ДОР» Ільчук О.В. «задовільною».

 

 

 

Головуючий                                                                                           Валентина ГРОМОВА

 

     

Секретар                                                                                                 Ірина АХРИМЕНКО